8 krokov pre organizácie

Európsky zbor solidarity si kladie za cieľ podporovať hodnotu solidarity v Európskej spoločnosti, zapájať mladých ľudí a organizácie do dostupných a kvalitných solidárnych aktivít. Ponúka mladým ľuďom príležitosti prejaviť solidaritu a pomôcť vyriešiť náročné výzvy v Európe prostredníctvom dobrovoľníckych činností, stáži a pracovných príležitostí ako aj prostredníctvom projektov v oblasti solidarity, ktoré sú založené na iniciatíve samotných mladých ľudí. 

Je moja organizácia oprávnená zapojiť sa do programu?

Do Európskeho zboru solidarity sa môže zapojiť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia v účastníckej alebo partnerskej krajine. Môže ísť o neziskovú ako aj ziskovú organizáciu, pôsobiacu na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni, ktorá sa v rámci svojho pôsobenia zaoberá dôležitými spoločenskými výzvami v prospech komunity alebo spoločnosti ako takej.

1. Získajte PIC číslo
Číslo PIC (Identifikačný kód účastníka) je 9-miestne číslo, ktoré umožňuje prístup k online prihlasovacím formulárom. Ak ho chcete získať, musíte sa zaregistrovať na Účastníckom portáli Európskej komisie.

2. Získajte Značku kvality
Značka kvality zabezpečuje dodržiavanie zásad a cieľov Európskeho zboru solidarity, poskytuje prístup do databázy mladých ľudí a možnosť požiadať o grant. Ak ju chcete získať, požiadajte o ňu online predložením žiadosti národnej agentúre vo vašej krajine. Celý proces trvá približne 6 týždňov.

3. Vypracujte projektovú žiadosť a zvoľte si partnerov

Zamyslite sa nad cieľmi, výsledkami a dopadom vášho projektu, vymenujte aktivity a popíšte manažment projektu. Nájdite zahraničných partnerov, ktorí vám pomôžu podporiť alebo hosťovať účastníkov.
››
Prehľad partnerov
››
Prehľad potenciálnych účastníkov

4. Požiadajte o grant
Odošlite vašu online žiadosť o grant národnej agentúre vo vašej krajine. Ročne sú stanovené tri termíny. Pozrite si najbližšie výzvy na predkladanie žiadostí.

5. Obdržíte rozhodnutie o pridelení grantu
Národná agentúra posúdi vašu žiadosť. Celý proces potrvá približne 3 mesiace. Po schválení projektu a podpísaní dohody o grante získate predbežné financovanie. Vyberte si účastníkov a spojte sa s nimi prostredníctvom Portálu Európskeho zboru solidarity.

6. Zahájte realizáciu vášho projektu
Trvanie projektu zahŕňa čas prípravy pred začatím aktivít a vyhodnotenie a šírenie výsledkov po ich ukončení.

7. Realizujte projektové aktivity
Zoznámte sa s účastníkmi vášho projektu, zrealizujte plánované aktivity a nezabudnite vydať účastníkom certifikát o účasti, ako aj certifikát Youthpass, preukazujúci výsledky vzdelávania.

8. Ukončite váš projekt
Odošlite záverečnú správu a obdržte finálnu platbu.