8 krokov pre organizácie

Európsky zbor solidarity si kladie za cieľ podporovať hodnotu solidarity v Európskej spoločnosti, zapájať mladých ľudí a organizácie do dostupných a kvalitných solidárnych aktivít. Ponúka mladým ľuďom príležitosti prejaviť solidaritu a pomôcť vyriešiť náročné výzvy v Európe prostredníctvom dobrovoľníckych činností a prostredníctvom projektov v oblasti solidarity, ktoré sú založené na iniciatíve samotných mladých ľudí. 

Je moja organizácia oprávnená zapojiť sa do programu?

Do Európskeho zboru solidarity sa môže zapojiť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia v účastníckej alebo partnerskej krajine. Môže ísť o neziskovú ako aj ziskovú organizáciu, pôsobiacu na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni, ktorá sa v rámci svojho pôsobenia zaoberá dôležitými spoločenskými výzvami v prospech komunity alebo spoločnosti ako takej.

1. Získajte OID číslo
OID (Organisation ID) je 9-miestny kód začínajúci písmenom E, ktorý musí získať každá organizácia, ktorá sa chce zapojiť do decentralizovaných akcií programu Európsky zbor solidarity, či už ako žiadateľ alebo ako partner v projekte. Pre takéto žiadosti musí byť organizácia zapísaná v Registri organizácií a musí mať svoje identifikačné číslo OID. Každá organizácia má byť registrovaná len raz. Register organizácií: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home Do databázy vstupuje záujemca cez svoju „identitu“ v EU login. Zverejnené návody aj videoinštrukcie, v ktorých je podrobne opísaný a vizualizovaný postup, ako sa zaregistrovať v registri a získať OID môžete nájsť tu.

Poznámka: V minulosti sa vo všetkých formulároch používal kód PIC a organizácie sa registrovali v Účastníckom portáli. Tieto registrácie boli väčšinou automaticky prenesené do Registra organizácií, kde stačí registráciu vyhľadať a zistiť tak svoje nové registračné číslo OID. Nováčikovia sa musia registrovať.

2. Získajte Značku kvality

Značka kvality je proces, ktorý potvrdzuje, že organizácia je schopná a ochotná vykonávať vysoko kvalitné solidárne činnosti v súlade s princípmi, cieľmi a štandardami kvality Európskeho zboru solidarity. Získanie Značky kvality je predpokladom účasti na dobrovoľníckych aktivitách. Ak ju chcete získať, požiadajte o ňu online predložením žiadosti národnej agentúre vo vašej krajine kedykoľvek počas roka. Celý proces trvá približne 6 týždňov.

3. Vypracujte projektovú žiadosť a zvoľte si partnerov

Zamyslite sa nad cieľmi, výsledkami a dopadmi vášho projektu, vymenujte aktivity a popíšte manažment projektu.

Nájdite zahraničných partnerov, ktorí vám pomôžu podporiť alebo hosťovať účastníkov.
››
Prehľad partnerov
››
Prehľad potenciálnych účastníkov

4. Požiadajte o grant

Odošlite vašu online žiadosť o grant  národnej agentúre vo vašej krajine. Ročne sú stanovené dva termíny. Pre r. 2021 sú to termíny: 28. máj 2021 a 5. október 2021.

Poznámka: Pre dobrovoľnícke aktivity sa už nepodávajú typické projektové žiadosti, ale len finančná žiadosť o grant.

5. Obdržíte rozhodnutie o pridelení grantu
Národná agentúra posúdi vašu žiadosť. Celý proces potrvá približne 3 mesiace. Po schválení projektu a podpísaní dohody o grante získate predbežné financovanie. Vyberte si účastníkov a spojte sa s nimi prostredníctvom Portálu Európskeho zboru solidarity.

6. Zahájte realizáciu vášho projektu
Trvanie projektu zahŕňa čas prípravy pred začatím aktivít a vyhodnotenie a šírenie výsledkov po ich ukončení.

7. Realizujte projektové aktivity
Zoznámte sa s účastníkmi vášho projektu, zrealizujte plánované aktivity a nezabudnite vydať účastníkom certifikát o účasti, ako aj certifikát Youthpass, preukazujúci výsledky vzdelávania.

8. Ukončite váš projekt
Odošlite záverečnú správu a obdržte finálnu platbu.