Značka kvality je proces, ktorý potvrdzuje, že organizácia je schopná a ochotná vykonávať vysoko kvalitné solidárne aktivity pre mladých ľudí v súlade s princípmi, cieľmi a štandardami kvality Európskeho zboru solidarity (rovnosť príležitostí, nediskriminácia, zamedzenie náhrady pracovného miesta, vyvarovanie sa škodlivým činnostiam, poskytovanie vysoko kvalitných, ľahko prístupných a inkluzívnych aktivít, zabezpečenie primeraného školenia, pracovného a dobrovoľníckeho zázemia, žiadny zisk).

Značka kvality je vstupenkou organizácie do programu Európsky zbor solidarity. Značka kvality je podmienkou pre účasť, pokiaľ ide o dobrovoľnícke aktivity. V novom programe EZS sa už nepodávajú typické projektové žiadosti, ale len finančné žiadosti o grant, ktoré budú individuálne posudzované Národnou agentúrou. Žiadosti o Značku kvality sa môžu predkladať priebežne (t. j. kedykoľvek) počas celého programového obdobia. Žiadateľ by však mal brať do úvahy predkladacie termíny na finančné podporu.

Ako to funguje?

V závislosti od typu činnosti v oblasti solidarity, do ktorej sa chce organizácia zapojiť, a od jej role, existujú rozličné požiadavky na získanie Značky kvality. Organizácia môže požiadať o rolu podpornej a/alebo hosťujúcej organizácie a/alebo vedúcej organizácie pre dobrovoľnícke aktivity.

Organizácia môže požiadať o rôzne rozsahy pôsobnosti a role Značky kvality, a to podľa akcií, do ktorých sa chce zapojiť, alebo môže požiadať aj o kombináciu viacerých Značiek kvality:

 • Značka kvality pre dobrovoľnícke aktivity  v oblasti solidarity – podporná a/alebo hosťujúca rola
 • Značka kvality pre dobrovoľnícke aktivity v oblasti humanitárnej pomoci

Žiadosti o Značku kvality je možné podávať tu:

Typy organizácií

Hostiteľská organizácia

 • hlavná úloha je poskytnúť účastníkom zmysluplné a plnohodnotné aktivity,
 • facilitovanie vzdelávacieho procesu,
 • zabezpečenie mentora/supervízora,
 • pravidelné vyplácanie finančnej podpory pre dobrovoľníkov,
 • zabezpečenie účasti dobrovoľníkov na TEC školeniach (on-arrival, mid-term),
 • zapojenie dobrovoľníkov do života a aktivít miestnej komunity,
 • dodržiavanie pravidiel a včasná komunikácia s národnou agentúrou v prípade výnimočných okolností, zmien a/alebo problémov.

Podporná organizácia

 • adekvátna príprava dobrovoľníkov na aktivity a predstavenie programu EZS, poskytnutie predodchodového školenia a poskytnutie a podpora pri GOT (general online training),
 • podpora účastníkov počas výkonu aktivít,
 • podpora a pomoc dobrovoľníkom po návrate z aktivít,
 • komunikácia a spolupráca s hostiteľskou organizáciou, pomoc pri výbere dobrovoľníka.

Vedúca organizácia

 • môže byť aj podporná alebo hostiteľská,
 • je to organizácia, ktorá si podáva žiadosť o rozpočet a bude projekt spravovať finančne,
 • taktiež funguje ako hlavný koordinátor a mala by sa starať o promptnú komunikáciu s NA, taktiež by mala podporovať svoje partnerské organizácie,
 • hodnotenie vedúcej organizácie bude podliehať ďalším kritériám.

Organizácie môžu hosťovať  dobrovoľníkov na rôznych miestach. Tieto miesta musia byť zverejnené v žiadosti o Značku kvality. Pokiaľ ide o úlohy, ktoré sa majú vykonávať, musia byť taktiež vymedzené aj aktivity, do ktorých budú dobrovoľníci zapojení.

Organizácie, ktoré si podávajú žiadosť o Značku kvality musia byť zriadené minimálne 1 rok pred podaním žiadosti. Žiadosť nemôže predkladať neformálna skupina ani de facto združenie bez právnej subjektivity. Organizácia môže o udelenie Značky kvality požiadať priamo alebo v mene organizácie, s ktorou má právne alebo kapitálové prepojenia ako s pridruženým subjektom[2]. V takom prípade žiadajúca organizácia musí monitorovať kvalitu a bezpečnosť aktivít, ktoré ponúkajú pridružené subjekty, v mene ktorých žiadosť podáva, a prijať zodpovednosť za kvalitu a bezpečnosť týchto aktivít, ako aj za primerané príležitosti pre mladých účastníkov v oblasti rozvoja zručností a vzdelávania.

Žiadosti o Značku kvality sa budú posudzovať na základe kvality žiadosti a na základe 3 kritérií (relevancia, kvalita opatrení, organizačná kapacita) pre partnerské organizácie, v prípade vedúcich organizácií aj na základe ďalších dvoch kritérií (strategický prístup, projektový manažment a koordinácia). Kritériá sú uvedené v sprievodcovi programom. Žiadosti budú posudzované taktiež na základe skúseností národnej agentúry a historických dát s predchádzajúcich programových období.

Značka kvality sa udeľuje na celé trvanie programového obdobia (2021 – 2027) a ostáva v platnosti až do konca poslednej finančnej žiadosti, do ktorej je organizácia zapojená a ktorá sa realizuje prostredníctvom grantu v rámci súčasného programového obdobia. Subjekty zodpovedné za Značku kvality môžu vykonávať pravidelné alebo príležitostné kontroly, aby overili, či organizácie, ktorým bola udelená Značka kvality, naďalej spĺňajú štandardy kvality. Certifikačný orgán (napr. národná agentúra alebo výkonná agentúra) na základe týchto kontrol môže dočasne pozastaviť platnosť Značky kvality alebo ju odobrať.

V záujme uľahčenia vyhľadávania partnerov sa profily všetkých organizácií so Značkou kvality zverejnia v databáze organizácií, ktorým bola udelená Značka kvality. Okrem toho, organizácie hneď po udelení Značky kvality získajú prístup na portál Európskeho zboru solidarity, na ktorom môžu propagovať aktivity, pre ktoré hľadajú účastníkov. Organizácie musia na vyhľadávanie účastníkov využívať databázu portálu Európskeho zboru solidarity. Informácie v databáze sa zverejňujú vo forme, v akej sú uvedené vo formulári žiadosti o Značku kvality. Je preto dôležité, aby organizácie písali zrozumiteľne, aby potenciálni účastníci a partnerské organizácie získali dobrý dojem o organizácii a jej zapojení do Európskeho zboru solidarity.

Všetky organizácie, ktorú chcú vystupovať v období r. 2021-2027 ako vedúca organizácia, t.z., že si budú podávať finančné žiadosti o grant, si musia podať žiadosť o Značku kvality. V prípade ak je organizácia držiteľom Značky kvality z predchádzajúceho programového obdobia a v novom programe bude chcieť vystupovať len ako partnerská organizácia (nebude si podávať žiadosť o grant), tak v tomto prípade si nemusí žiadať o novú Značku kvality, pôvodná sa jej automaticky predlžuje do konca r. 2027.

Špecifické okolnosti pri podávaní žiadosti o Značku kvality pre dobrovoľnícku aktivitu – hosťujúca rola

Organizácia, ktorá žiada o Značku kvality pre dobrovoľnícku aktivitu s hosťujúcou rolou, musí byť schopná nahlásiť vopred určené aktivity a miesta ich výkonu. Všetky miesta sa musia nachádzať v tej istej krajine, v ktorej má organizácia sídlo. Treba poznamenať, že certifikačné orgány (napr. národná agentúra alebo výkonná agentúra) sa budú informovať o všetkých nahlásených miestach.

Na rozdiel od miest sa aktivity môžu uviesť v procese žiadosti o Značku kvality alebo v procese žiadosti o grant. Aktivity uvedené v žiadosti o Značku kvality sa môžu znovu uviesť v žiadosti o grant, čím sa pre organizácie zjednoduší proces podávania žiadosti o grant.

Špecifické okolnosti pri podávaní žiadosti o Značku kvality v mene pridružených subjektov

Pri zvažovaní žiadosti o Značku kvality si organizácia musí vybrať medzi štandardnou a skupinovou žiadosťou. Štandardné žiadosti sú žiadosti, ktoré môže predložiť každá organizácia, a to len za seba. Skupinové žiadosti sú zamýšľané ako pomoc pre veľké organizácie, ktoré majú viacero subjektov alebo pobočiek v jednej alebo niekoľkých účastníckych a/alebo partnerských krajinách. Ak sú tieto subjekty alebo pobočky samostatnými právnymi subjektmi a žiadajúca organizácia s nimi má kapitálové alebo právne prepojenia, žiadateľ môže predložiť skupinovú žiadosť v mene týchto subjektov (ďalšie informácie pozri ďalej).

Ak žiadajúca organizácia a jej pridružené subjekty majú sídlo v tej istej krajine, žiadosť sa musí predložiť národnej agentúre tej istej krajiny. Ak majú sídlo v niekoľkých krajinách, žiadosť sa musí podať výkonnej agentúre.

[1]  Inými slovami, útvary organizácie by nemali podávať žiadosti o viacero Značiek kvality. Namiesto toho by o Značku kvality mala požiadať samotná organizácia a Značka kvality sa pridelí na úrovni organizácie.

[2] Pridružené subjekty sa musia chápať v zmysle článku 187 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa nachádza na tejto adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046.