Značkou kvality Európskeho zboru solidarity sa potvrdzuje, že organizácia zapojená do programu je schopná zabezpečiť potrebné rámcové podmienky pre mladých ľudí, aby sa mohli zapojiť do aktivít v oblasti solidarity v súlade so zásadami a s cieľmi Európskeho zboru solidarity, a ďalšie požiadavky nevyhnutné na zabezpečenie kvality.

Značka kvality je vstupenkou organizácie do Európskeho zboru solidarity. Značka kvality je podmienkou pre účasť, pokiaľ ide o dobrovoľnícke aktivity, stáže a pracovné miesta, nevedie však automaticky k udeleniu grantu na projekt Európskeho zboru solidarity. Budúce žiadosti o grant na projekt sa budú posudzovať na základe kritérií uvedených v tomto sprievodcovi a podľa kvality konkrétneho projektu. Žiadosti o Značku kvality sa môžu predkladať priebežne (t. j. kedykoľvek) počas celého programového obdobia.

Ako to funguje?

V závislosti od typu činnosti v oblasti solidarity, do ktorej sa chce organizácia zapojiť, a od jej role, existujú rozličné požiadavky na získanie Značky kvality. Organizácia môže požiadať o rolu podpornej a/alebo hosťujúcej organizácie pre dobrovoľnícke aktivity a/alebo stáže a pracovné miesta. Organizácia, ktorá chce podporovať alebo zapájať účastníkov v oblasti stáží a pracovných miest na cezhraničnej aj vnútroštátnej úrovni, musí najprv získať príslušnú Značku kvality, pokiaľ sa aktivita neuskutočňuje s podporou organizácie, ktorá už príslušnú Značku kvality má.

Organizácia môže požiadať o rôzne rozsahy pôsobnosti a role Značky kvality, a to podľa akcií, do ktorých sa chce zapojiť, alebo môže požiadať aj o kombináciu viacerých Značiek kvality:

  • Značka kvality pre dobrovoľnícke aktivity  – podporná a/alebo hosťujúca rola
  • Značka kvality pre stáže
  • Značka kvality pre pracovné miesta

Organizácie môžu hosťovať  dobrovoľníkov na rôznych miestach. Tieto miesta by sa mali zverejniť v žiadosti o Značku kvality. Pokiaľ ide o úlohy, ktoré sa majú vykonávať, mali by sa vymedziť aj aktivity, do ktorých budú dobrovoľníci zapojení.

Žiadosť o Značku kvality by sa mala týkať iba celej organizácie a jej útvary a/alebo pobočky by sa mali uviesť vo všeobecnosti[1]. Žiadosť nemôže predkladať neformálna skupina ani de facto združenie bez právnej subjektivity. Organizácia môže o udelenie Značky kvality požiadať priamo alebo v mene organizácie, s ktorou má právne alebo kapitálové prepojenia ako s pridruženým subjektom[2]. V takom prípade žiadajúca organizácia musí monitorovať kvalitu a bezpečnosť aktivít, ktoré ponúkajú pridružené subjekty, v mene ktorých žiadosť podáva, a prijať zodpovednosť za kvalitu a bezpečnosť týchto aktivít, ako aj za primerané príležitosti pre mladých účastníkov v oblasti rozvoja zručností a vzdelávania.

Značka kvality sa udeľuje na celé trvanie programového obdobia (2018 – 2020) a ostáva v platnosti až do konca posledného projektu, do ktorého je organizácia zapojená a ktorý sa realizuje prostredníctvom grantu v rámci súčasného programového obdobia. Subjekty zodpovedné za Značku kvality môžu vykonávať pravidelné alebo príležitostné kontroly, aby overili, či organizácie, ktorým bola udelená Značka kvality, naďalej spĺňajú štandardy kvality. Certifikačný orgán (napr. národná agentúra alebo výkonná agentúra) na základe týchto kontrol môže dočasne pozastaviť platnosť Značky kvality alebo ju odobrať.

V záujme uľahčenia vyhľadávania partnerov sa profily všetkých organizácií so Značkou kvality zverejnia v databáze organizácií, ktorým bola udelená Značka kvality. Okrem toho, organizácie hneď po udelení Značky kvality získajú prístup na portál Európskeho zboru solidarity, na ktorom môžu propagovať aktivity, pre ktoré hľadajú účastníkov. Organizácie musia na vyhľadávanie účastníkov využívať databázu portálu Európskeho zboru solidarity. Informácie v databáze sa zverejňujú vo forme, v akej sú uvedené vo formulári žiadosti o Značku kvality. Je preto dôležité, aby organizácie písali zrozumiteľne, aby potenciálni účastníci a partnerské organizácie získali dobrý dojem o organizácii a jej zapojení do Európskeho zboru solidarity.

Akreditácia dobrovoľníckej činnosti v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), resp. programu Erasmus+, sa v tomto programovom období bude považovať za rovnocennú so Značkou kvality. Organizácie, ktoré získali akreditáciu v rámci uvedených programov, teda nemusia žiadať o udelenie Značky kvality. Akreditácia koordinujúcich organizácií a akreditácia vysielajúcich organizácií sa bude považovať za Značku kvality pre dobrovoľnícku aktivitu v podpornej role. Akreditácia hosťujúcich organizácií sa bude považovať za Značku kvality pre dobrovoľnícku aktivitu v hosťujúcej role.

Špecifické okolnosti pri podávaní žiadosti o Značku kvality pre dobrovoľnícku aktivitu – hosťujúca rola

Organizácia, ktorá žiada o Značku kvality pre dobrovoľnícku aktivitu s hosťujúcou rolou, musí byť schopná nahlásiť vopred určené aktivity a miesta ich výkonu. Všetky miesta sa musia nachádzať v tej istej krajine, v ktorej má organizácia sídlo. Treba poznamenať, že certifikačné orgány (napr. národná agentúra alebo výkonná agentúra) sa budú informovať o všetkých nahlásených miestach.

Na rozdiel od miest sa aktivity môžu uviesť v procese žiadosti o Značku kvality alebo v procese žiadosti o grant. Aktivity uvedené v žiadosti o Značku kvality sa môžu znovu uviesť v žiadosti o grant, čím sa pre organizácie zjednoduší proces podávania žiadosti o grant.

Špecifické okolnosti pri podávaní žiadosti o Značku kvality v mene pridružených subjektov

Pri zvažovaní žiadosti o Značku kvality si organizácia musí vybrať medzi štandardnou a skupinovou žiadosťou. Štandardné žiadosti sú žiadosti, ktoré môže predložiť každá organizácia, a to len za seba. Skupinové žiadosti sú zamýšľané ako pomoc pre veľké organizácie, ktoré majú viacero subjektov alebo pobočiek v jednej alebo niekoľkých účastníckych a/alebo partnerských krajinách. Ak sú tieto subjekty alebo pobočky samostatnými právnymi subjektmi a žiadajúca organizácia s nimi má kapitálové alebo právne prepojenia, žiadateľ môže predložiť skupinovú žiadosť v mene týchto subjektov (ďalšie informácie pozri ďalej).

Ak žiadajúca organizácia a jej pridružené subjekty majú sídlo v tej istej krajine, žiadosť sa musí predložiť národnej agentúre tej istej krajiny. Ak majú sídlo v niekoľkých krajinách, žiadosť sa musí podať výkonnej agentúre.

[1]  Inými slovami, útvary organizácie by nemali podávať žiadosti o viacero Značiek kvality. Namiesto toho by o Značku kvality mala požiadať samotná organizácia a Značka kvality sa pridelí na úrovni organizácie.

[2]  Pridružené subjekty sa musia chápať v zmysle článku 187 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa nachádza na tejto adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046.