Európsky zbor solidarity program Euróspkej Komisie pre mládež, ktorou sa vytvárajú príležitosti pre mladých ľudí, aby sa mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v prospech komunít a občanov v celej Európe.

Vznikla v roku 2016 ako reakcia na viaceré výzvy s ktorými sa EU potýka. Pôvodný program Euróspkeho zboru solidarity trval od 2018 – 2020 a nové programové obdobie bude trvať od 2021 – 2027.

Po dokončení jednoduchého postupu registrácie môžu byť účastníci vybratí, aby sa zapojili do širokej škály projektov. Tieto projekty budú realizovať organizácie, ktoré prešli akreditáciou a sú oprávnené realizovať projekty Európskeho zboru solidarity.

Účastník:

Účastník, po registrácii v databáze Euróspkeho zboru solidarity (https://europa.eu/youth/solidarity_sk) môže využiť možnosti ktoré mu ponúka databáza. Buď si vyhľadá príležitosti, alebo je kontaktovaný organizáciou s konkrétnymi ponukami. Účastník sa tiež môže stať súčasťou projektového tímu, ktorý realizuje projekty v oblasti solidarity, alebo využiť GOT (online prípravné školenie). Účastník dobrovoľníckej služby je pripravený podpornou organizáciou na projekt a následne je vyslaný do krajiny, kde sa vykonávajú projektové aktivity. Účastník má zabezpečený príspevok na cestovné a stravu, má zaistené ubytovanie a vreckové. V prípade dlhodobého projektu má nárok aj na jazykovú podporu vo forme kurzu alebo online jazykovej podpory.

Účastník má nárok na certifikát Youthpass, ktorý potvrdí jeho nadobudnuté skúsenosti cez neformálne vzdelávanie.

Organizácia:

Po registrácii v Erasmus+ and European Solidarity Corps platforme bude mať organizácia prístup k možnostiam, ktoré ponúkajú tieto programy. Po pridelení značky kvality bude mať organizácia prístup do platformy PASS ktorá mu umožní vyhľadávať účastníkov na projekt a neskôr aj na prepojenie účastníkov a projektov.

Do projektov Európskeho zboru solidarity sa môže zapojiť každý mladý človek vo veku od 18 rokov do 30 rokov (vrátane). Do databázy sa však môže zaregistrovať už od 17 rokov.

Takisto musí mať zákonný pobyt v programovej alebo partnerskej krajine (podľa povahy projektu).

Projekty Európskeho zboru solidarity pokrývajú širokú škálu tém, ale všetky budú v súlade s poslaním a zásadami Európskeho zboru solidarity.

Činnosti ktoré účastníci vykonávajú majú mať jasný solidárny a vzdelávací zámer. Na druhej strane sa od účastníkov očakáva, že svojimi schopnosťami a skúsenosťami prispejú k rozvoju miestnej komunity a samotnej organizácie.

Európsky zbor solidarity je otvorený všetkým verejným alebo súkromným entitám, ktoré môžu realizovať svoje projekty. Patria sem vládne organizácie, obce, mimovládne organizácie, spoločnosti a pod. Môžu byť všetkých veľkostí, od veľkých nadnárodných spoločností po malé mimovládne organizácie pracujúce v miestnej komunite. Všetky tieto organizácie musia byť držiteľmi značky kvality predtým, než sa budú môcť zapojiť do realizácie projektov v Európskom zbore solidarity.

Organizácie musia taktiež dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity.

Informácie ohľadom programu môžete získať na tejto stránke v príslušných častiach, alebo v programovom sprievodcovi pre rok 2024. V prípade ďalších otázok nás neváhaj kontaktovať pomocou formulára v časti „Opýtaj sa nás“

Účastník, ktorý absolvoval dlhodobú jednotlivú dobrovoľnícku činnosť (viac ako 2 mesiace) financovanú Európskou dobrovoľníckou službou alebo Európskym zborom solidarity, nie je oprávnený absolvovať ďalšiu jednotlivú dobrovoľnícku činnosť financovanú Európskym zborom solidarity. Môže sa však zapojiť do iných činností zboru, ako projekty v oblasti solidarity, dobrovoľnícke tímy, networkingové aktivity a pod.

Európsky zbor solidarity bol pôvodne vytvorený na základe mobilizácie dostupných finančných prostriedkov EÚ z rôznych programov vrátane programu Erasmus+. Nariadením, ktorým bol zriadený Európsky zbor solidarity (prijaté 2. októbra 2018), sa z neho stal samostatný program, ktorý má teraz vlastný rozpočet. Tento program s rozpočtom vo výške 375,6 milióna EUR na roky 2018 – 2020 ponúka mladým ľuďom príležitosť zúčastniť sa na dobrovoľníckych aktivitách, získať stáž alebo prácu a rozbehnúť vlastné projekty v oblasti solidarity.

Väčšinu činností Európskeho zboru solidarity a ich financovanie riadia a vykonávajú národné agentúry v jednotlivých zúčastnených krajinách (zoznam a kontaktné informácie tu)

Niektoré akcie (najmä podporné opatrenia, ale aj niektoré výzvy na predkladanie návrhov, napr. pokiaľ ide o dobrovoľnícke tímy v prioritných oblastiach) zastrešuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.

Zodpovednosť za riadenie programu ako takého (a teda aj za finančné prostriedky) nesie Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru.

Ako sa uvádza v príručke Európskeho zboru solidarity, zbor podporuje tieto akcie:

  • Značka kvality
  • Dobrovoľnícke aktivity (jednotlivci, tímy)
  • Dobrovoľnícke aktivity v prioritných oblastiach
  • Dobrovoľnícke aktivity humanitárnej pomoci pod Európskym zborom solidarity
  • projekty v oblasti solidarity.

Na tejto stránke môžete vyhľadávať organizácie, ktoré majú platnú značku kvality na prípravu projektov pre Európsky zbor solidarity, podľa rôznych kritérií, ako je napr. krajina, tematická oblasť, mesto, názov organizácie, druh akreditácie. Alternatívne môžete partnera vyhľadať aj v nástroji OTLAS, ktorý primárne slúži ako platforma na vyhľadávanie partnerských organizácií v projektoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity (web tu: https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/).