Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorou sa vytvárajú príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť alebo pracovať na projektoch v prospech komunít a občanov v celej Európe.

Oznámil ju predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom výročnom prejave o stave Európskej únie v septembri 2016 a oficiálne začala v decembri 2016.

Po dokončení jednoduchého postupu registrácie môžu byť účastníci vybratí, aby sa zapojili do širokej škály projektov. Tieto projekty budú realizovať organizácie, ktoré prešli kontrolou a sú oprávnené realizovať projekty Európskeho zboru solidarity.

Európsky zbor solidarity je program určený pre mladých ľudí, ktorí prejavia svoj záujem zúčastniť sa solidárnych projektov a ktorí súhlasia s poslaním a zásadami Európskeho zboru solidarity a budú ich dodržiavať.

Po vstupnej registrácii sú ich údaje uchovávané v systéme Európskeho zboru solidarity a organizácie budú môcť v databáze vyhľadávať zaregistrovaných ľudí na svoje projekty. Organizácie potom požiadajú vybraných účastníkov o účasť na ich projektoch.

Európska Komisia zverejní výzvu pre organizácie prostredníctvom ktorej môžu žiadať o finančnú alebo inú podporu projektov, ktoré zodpovedajú poslaniu a zásadám Európskeho zboru solidarity. Po tom, čo budú ich projekty schválené, budú mať organizácie prístup k zoznamu účastníkov, aby si mohli vybrať mladých ľudí, ktorí sa najlepšie hodia na daný projekt. Organizácie sa potom obrátia na potenciálnych účastníkov a prijmú konečné rozhodnutie.

Všetky organizácie podstúpia kontrolu ešte pred tým, než budú oprávnené realizovať projekty Európskeho zboru solidarity, a predtým, ako im bude umožnené vyhľadávanie a nábor účastníkov pre dané projekty.

V závislosti od typu projektu a znalostí a skúseností mladého človeka mu Európsky zbor solidarity poskytne odbornú prípravu pred začatím projektu.

Do Európskeho zboru solidarity sa môže zapojiť každý mladý človek vo veku od 17 rokov, na projekte sa môže zúčastniť po dovŕšení 18 rokov.

Takisto musí mať zákonný pobyt v členskom štáte EÚ alebo v jednej z týchto partnerských krajín:

  • Severomacedónska republika a Turecko,
  • Lichtenštajnsko, Island a Nórsko,
  • Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora a Srbsko,
  • Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina,
  • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko,
  • Ruská federácia.

Hoci sa do Európskeho zboru solidarity môžeš zapojiť, ak spĺňaš uvedené podmienky, niektoré projekty môžu mať dodatočné obmedzenia týkajúce sa veku, oprávneného pobytu alebo štátnej príslušnosti, v závislosti od typu projektu a spôsobu, akým je financovaný.

Projekty Európskeho zboru solidarity pokrývajú širokú škálu tém, ale všetky budú v súlade s poslaním a zásadami Európskeho zboru solidarity.

Vykonávanie činností týkajúcich sa okamžitej reakcie na katastrofy sa od teba nebude vyžadovať. Tieto typy úloh budú naďalej vykonávať osoby, ktoré absolvovali špeciálnu odbornú prípravu a ktoré majú skúsenosti potrebné na to, aby mohli bezpečne vykonávať svoju prácu v nebezpečnom prostredí.

Viac informácií nájdeš na zozname typov projektov.

Po zapojení sa do Európskeho zboru solidarity budeš musieť potvrdiť, že súhlasíš s poslaním a zásadami európskeho zboru solidarity. Tvoje údaje sa potom uložia v systéme Európskeho zboru solidarity.

Pri registrácii budeš musieť uviesť svoje základné osobné údaje, typ projektov, o ktorý máš záujem, a skúsenosti a znalosti, ktorými môžeš prispieť v rámci projektov Európskeho zboru solidarity. Následne budeš musieť vyplniť podrobnejší profil aj s informáciami o svojej disponibilite, pokiaľ ide o účasť na projektoch. Kedykoľvek môžeš aktualizovať všetky tieto informácie po prihlásení na svoj osobný účet Európskeho zboru solidarity.

Organizácie, ktoré boli schválené Európskou komisiou na účely realizácie projektov Európskeho zboru solidarity, budú mať prístup k tvojim údajom pri hľadaní potenciálnych dobrovoľníkov alebo pracovníkov pre svoje projekty. Ak ťa organizácia skontaktuje a ponúkne ti pozíciu v rámci svojho projektu, nemusíš ponuku prijať. Rozhodnutie o tom, či sa zapojíš alebo nie, je vždy úplne na tebe.

Ak nechceš byť zaradený/zaradená do projektov Európskeho zboru solidarity, môžeš sa kedykoľvek prihlásiť na svoj osobný účet a dočasne skryť svoj profil, aby ho organizácie nevideli, alebo môžeš svoj účet úplne zrušiť. Takisto sa môžeš rozhodnúť, že už nechceš dostávať e-maily a iné oznámenia.

Európsky zbor solidarity poskytuje možnosti v rámci dvoch navzájom sa dopĺňajúcich zložiek: dobrovoľnícke činnosti a pracovné činnosti. Zložka dobrovoľníckych činností ponúka mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku službu v zahraničí na plný úväzok v trvaní od dvoch do dvanástich mesiacov. Nadväzuje na Európsku dobrovoľnícku službu (ktorá bola súčasťou programu ERASMUS+), ako aj na iné programy financované EÚ.

Pracovná časť bude poskytovať mladým ľuďom príležitosť na prácu alebo stáž v širokom spektre sektorov, v ktorých sa vykonávajú činnosti súvisiace so solidaritou a ktoré potrebujú vysoko motivovaných a sociálne orientovaných mladých ľudí. Pracovná časť sa zriadi postupne prostredníctvom partnerstiev s verejnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami a obchodnými organizáciami pôsobiacimi v týchto oblastiach.

Rôzne projekty si vyžadujú ľudí s rôznymi schopnosťami a skúsenosťami, takže organizácie majú možnosť prijať členov Európskeho zboru solidarity ako dobrovoľníkov, pracovníkov alebo stážistov.

Dobrovoľníci nedostávajú za svoju prácu mzdu, ale inú formu podpory; vo všeobecnosti sa im hradí cesta na miesto výkonu činností a späť, ubytovanie, strava, zdravotné poistenie a dostávajú  vreckové na pokrytie každodenných životných nákladov.

Mladí ľudia, ktorí v rámci pracovnej časti Európskeho zboru solidarity uzavrú pracovnú zmluvu, budú za prácu dostávať mzdu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti odmeňovania a platnými kolektívnymi zmluvami. Za bežných podmienok sa očakáva, že zo mzdy, ktorú dostanú od svojho zamestnávateľa, si budú hradiť svoje každodenné životné náklady a ubytovanie. Budú sa na nich vzťahovať pracovnoprávne predpisy platné v krajine, v ktorej budú pracovať. Informácie o podmienkach zamestnania v rôznych členských štátoch EÚ nájdete na webovom sídle Vaša Európa.

Európsky zbor solidarity je otvorený širokému okruhu organizácií, ktoré môžu realizovať svoje projekty. Patria sem vládne organizácie, obce, mimovládne organizácie a spoločnosti. Môžu byť všetkých veľkostí, od veľkých nadnárodných spoločností po malé mimovládne organizácie pracujúce v miestnej komunite. Tieto organizácie musia realizovať projekty v oblasti solidarity.

Platí, že organizácie musia byť v súlade s poslaním a zásadami zboru. Všetky organizácie podstúpia kontrolu ešte pred tým, než im bude pridelená tzv. Značka kvality na účely realizácie projektov Európskeho zboru solidarity, a predtým, ako im budú umožnené vyhľadávanie a nábor účastníkov pre svoje projekty. Organizácie musia taktiež dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity.

Dôkladne si prečítaj všetky informácie poskytnuté na tomto webovom sídle. Ak máš otázky, obráť sa na nás kliknutím na kolónku „Opýtaj sa nás“. Pokúsime sa odpovedať ti do piatich pracovných dní.

Po registrácii do pracovnej časti Európskeho zboru solidarity na webovom sídle https://europa.eu/youth/SoLiDarity_sk si môžeš aktualizovať profil. Ubezpeč sa, že si pripojil svoj životopis, a začni aktívne hľadať zaujímavé voľné pracovné miesta. Okrem toho môžeš sám pracovné miesta vyhľadávať aj na portáli EURES.

Klikni na záložku „Nájsť si prácu“ v časti pre uchádzačov o zamestnanie portálu EURES na webovom sídle www.eures.europa.eu. Zvoľ záložku „Sociálna práca“ v kategórii „Vzájomná pomoc“, využi dostupné filtre a začni s vyhľadávaním.

Len čo si našiel jedno alebo viacero zaujímavých voľných pracovných miest, môžeš kontaktovať jedno z dvoch európskych konzorcií, ktoré zabezpečujú umiestňovanie v rámci Európskej únie. Poradia ti, ako sa táto ponuka môže stať umiestnením v rámci Európskeho zboru solidarity. Môžeš prejaviť záujem o konkrétne voľné pracovné miesto, zdôrazniť, že spĺňaš požiadavky a že si ochotný presťahovať sa kvôli tomuto pracovnému miestu do zahraničia.

Upozornenie: konzorciá poskytujú pomoc výlučne zaregistrovaným uchádzačom, ktorí majú záujem o prácu v inom členskom štáte EÚ („cezhraničné umiestnenie“).

Kontaktuj ich, predstav sa a daj im vedieť, čo môžeš ponúknuť (napríklad pripoj svoj životopis a registračné číslo účastníka Európskeho zboru solidarity).

Je dobré, ak im tiež poskytneš odkaz na dané umiestnenie.

Konzorciá, ktorých poslaním je pomôcť ti až k úspešnému umiestneniu a v mnohých ďalších veciach, možno kontaktovať prostredníctvom týchto webových sídel/e-mailových adries:

Európska dobrovoľnícka služba zanikla a už nie je súčasťou programu Erasmus+. Európsky zbor solidarity je od konca roku 2018 hlavným programom EÚ ponúkajúcim dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí. Zbor nadväzuje na pozitívne skúsenosti a úspech Európskej dobrovoľníckej služby.

Európsky zbor solidarity bol pôvodne vytvorený na základe mobilizácie dostupných finančných prostriedkov EÚ z rôznych programov vrátane programu Erasmus+. Nariadením, ktorým bol zriadený Európsky zbor solidarity (prijaté 2. októbra 2018), sa z neho stal samostatný program, ktorý má teraz vlastný rozpočet. Tento program s rozpočtom vo výške 375,6 milióna EUR na roky 2018 – 2020 ponúka mladým ľuďom príležitosť zúčastniť sa na dobrovoľníckych aktivitách, získať stáž alebo prácu a rozbehnúť vlastné projekty v oblasti solidarity.

Väčšinu činností Európskeho zboru solidarity a ich financovanie riadia a vykonávajú národné agentúry v jednotlivých zúčastnených krajinách.

Niektoré akcie (najmä podporné opatrenia, ale aj niektoré výzvy na predkladanie návrhov, napr. pokiaľ ide o dobrovoľnícke tímy v prioritných oblastiach) však realizuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.

Zodpovednosť za riadenie programu ako takého (a teda aj za finančné prostriedky) nesie Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru.

Ako sa uvádza v príručke Európskeho zboru solidarity, zbor sa venuje týmto činnostiam:

  • udeľovanie Značky kvality,
  • dobrovoľnícka činnosť (dobrovoľnícke projekty, dobrovoľnícke partnerstvá, dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou),
  • stáže a pracovné miesta,
  • projekty v oblasti solidarity.

Ak chcete požiadať o financovanie, mali by ste sa obrátiť na národnú agentúru programu Erasmus+ v krajine, v ktorej má vaša organizácia sídlo. Môžete do agentúry zatelefonovať alebo tam zájsť osobne.

Sťažnosť by ste mali predložiť národnej agentúre alebo priamo Európskej komisii.

Akreditácia Európskej dobrovoľníckej služby je počas tohto programového obdobia (2018 – 2020) rovnocenná Značke kvality.

Akreditácia pre koordinujúce aj vysielajúce organizácie sa bude považovať za Značku kvality podpornej dobrovoľníckej činnosti. Akreditácia pre prijímajúce organizácie sa bude považovať za značku kvality prijímateľa v rámci dobrovoľníckych činností.

Podporné organizácie, ktoré vysielajú dobrovoľníkov, budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o výber účastníkov a zabezpečovanie náležitej prípravy pre dobrovoľníkov pred odchodom. Zároveň budú zohrávať kľúčovú úlohu v snahe o zapojenie znevýhodnených mladých ľudí do činností zboru.

Na tejto stránke môžete vyhľadávať organizácie, ktoré majú platnú akreditáciu na prípravu projektov pre Európsky zbor solidarity, podľa rôznych kritérií, ako je napr. krajina, tematická oblasť, mesto, názov organizácie, druh akreditácie. Upozorňujeme, že nie všetky organizácie sú aktívne. Preto vám odporúčame, aby ste sa uchádzali o uverejnené ponuky, ktoré po prihlásení sa nájdete na hlavnej stránke.

Účastník, ktorý absolvoval dlhodobú dobrovoľnícku činnosť (viac ako 2 mesiace) financovanú Európskou dobrovoľníckou službou, nie je oprávnený absolvovať ďalšiu dlhodobú dobrovoľnícku činnosť financovanú Európskym zborom solidarity. Môže sa však zapojiť do iných činností zboru, ako sú stáže, pracovné miesta, projekty v oblasti solidarity a dobrovoľnícke tímy.