publikacia-ezs-v8

Solidaritou k zmene

Rok výroby: 2020

Cieľom publikácie „Solidaritou k zmene“ je poskytnúť žiadateľom v rámci programu Európsky zbor solidarity komplexné informácie o projektoch v oblasti solidarity. Publikácia Vás prevedie komplexnými informáciami od predloženia projektového zámeru až po realizáciu samotného projektu. Okrem teoretických informácii a užitočných tipov nájdete v publikácii aj príklady dobrej praxe z už realizovaných projektov v oblasti solidarity na Slovensku.

Stiahnuť
e-mladeznicka-vymena

Erasmus+ Všetko čo potrebuješ vedieť o mládežníckych výmenách

Rok výroby: 2020

Publikácia „Erasmus+ Všetko čo potrebuješ vedieť o mládežníckych výmenách“ je zdrojom teoretických a praktických informácií o KA1 – Mládežníckych výmenách. Publikácia umožňuje mladým ľuďom vytvoriť si obraz o mládežníckych výmenách z perspektívy účastníka ako aj organizátora mládežníckej výmeny. Prostredníctvom publikácie čitateľ získa komplexné informácie o priebehu mládežníckych výmen, rady kde získať viac informácií, možnosti zapojenia sa do mládežníckych výmen ako aj praktické príklady mládežníckych výmen na Slovensku a výpovede účastníkov.

Stiahnuť
erasmus-pre-mladez

Erasmus+ pre mládež

Rok výroby: 2018

Program Erasmus+ pre mládež je programom Európskej únie v oblasti mládeže do roku 2020. Program je vybudovaný na 30-ročnej tradícii európskych programov v relevantných oblastiach. Posilňovaním vzdelania a práce s mládežou a program odpovedá na súčasné socioekonomické výzvy v Európe.

Stiahnuť
2015_erasmus_inspiruj-sa-projektmi-inych-mladych-ludi-web

Inšpiruj sa projektmi iných mladých ľudí

Rok výroby: 2015

Publikácia je mozaikou príkladov konkrétnych projektov, ktoré boli realizované cez program Erasmus+a mali by inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby tiež využili možnosti, ktoré im Erasmus+ na Slovensku a v zahraničí ponúka.

Stiahnuť
2015_erasmus_za-hranicami-vsednych-dni-web

Za hranicami všedných dní

Rok výroby: 2015

V publikácii nájdete 8 hlavných dôvodov, prečo sa zúčastniť na mládežníckej výmene s výpoveďami konkrétnych účastníkov, ktorí mládežnícku výmenu absolvovali. Súčasťou sú aj odporúčania a návod, ako sa na mládežnícku výmenu prihlásiť.

Stiahnuť
2017_youth-01-inclusion-and-diversity-leaflet-sk

Inklúzia a rozmanitosť práve teraz !

Rok výroby: 2017

Program Erasmus+ je programom pre všetkých mladých ľudí. Neustále sa snažíme zapojiť aj tých, ktorí bojujú s nedostatkom príležitostí. V tomto informačnom letáku nájdete všetky základne informácie o projektoch a takisto aj informácie o možnostiach participácie.

Stiahnuť
nobarriers_a5_final2

Bez bariér, bez hraníc

Rok výroby: 2016

Príručka „Bez bariér, bez hraníc“ poskytuje pracovníkom s mládežou a organizátorom mládežníckych projektov (pre ľudí s postihnutím a bez postihnutia) konkrétne tipy a návody, ako ľahšie zvládnuť aktivity a projekty s ľuďmi so zmiešanými schopnosťami. Príručka vám pomôže s prípravou mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia, ale taktiež vám poskytne praktické rady pre cestovanie a návody na prispôsobenie vášho programu rozličným potrebám mladých ľudí.

Stiahnuť
europska-charta-lokalnej-prace-s-mladezou-bilingualna-verzia-sj_aj

Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni

Rok výroby: 2019

Základné ciele práce s mládežou boli už stanovené v mnohých politických dokumentoch Európskej únie a Rady Európy. Európska Charta lokálnej práce s mládežou však nepredstavuje politický dokument, ale pretvára tieto dokumenty na konkrétne usmernenia, ktoré vyjadrujú, čo je potrebné na zabezpečenie a udržanie kvality v lokálnej práci s mládežou. Táto Charta je jedným z hlavných výstupov medzinárodného projektu „Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv“ a je výsledkom celoeurópskeho konzultačného procesu, do ktorého bolo zapojené široké spektrum zainteresovaných strán na všetkých úrovniach vrátane vlád, samospráv, mimovládnych organizácií, mládežníckych organizácií a rád mládeže, strešných organizácií a mnohých ďalších.

Stiahnuť
ciele-mladeze-online

Ciele mládeže - štrukturovaný dialóg Online

Rok výroby: 2019

Mali ste už možnosť oboznámiť sa s 11 Cieľmi mládeže? Ciele sú výstupom konzultácií Štruktúrovaného dialógu s mládežou v rokoch 2017-2018, ktorých súčasťou bola aj slovenská mládež. Tieto ciele boli zároveň zohľadnené aj pri tvorbe novej stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

Stiahnuť
human-rights-education-youth-work_paper

Human rights education and youth work

Rok výroby: 2018

Dokument „Vzdelávanie v oblasti ľudských práv v práci s mládežou (Human rights education and youth work)“ bol financovaný zo zdrojov programu Erasmus+ Kľúčová akcia 3. Cieľom tohto dokumentu je predchádzať násilnej radikalizácii a podporovať demokratické hodnoty, základné ľudské práva, medzikultúrne porozumenie a aktívne občianstvo. Cieľom dokumentu je zlepšiť prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie v Európe, s hlavným cieľom zvýšenia odolnosti mladých ľudí, aktívnej podpory ľudských práv a najmä hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie.

Stiahnuť
nove_pdf_bookmarks_okok_final

Bookmarks - slovenská verzia

Rok výroby: 2018

Publikácia BOOKMARKS je príručkou boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam. BOOKMARKS je výborným nástrojom pre odborníkov pracujúcich s deťmi, no i dospelými v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania k ľudským právam a v boji proti nenávistným prejavom. Veríme, že slovenský preklad príručky Rady Európy BOOKMARKS nájde svoje využitie v rámci práce s mládežou, aby nenávistné prejavy nemali v tolerantnej spoločnosti svoje miesto.

Stiahnuť
komprax-uspesne-projekty_final

KomPrax úspešné projekty

Rok výroby: 2015

Publikácia KomPrax úspešné projekty predstavuje príklady dobrej praxe projektov mladých vedúcich. V publikácii nájdete vyjadrenia realizátorov 24 konkrétnych projektov, ktoré boli podporené v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax.

Stiahnuť
slabikar_digital_sk_Page_001

Šlabikár neformálneho vzdelávania

Rok výroby: 2020

Nastavenie vzdelávacích cieľov je len jedným z prvkov kvalitného neformálneho vzdelávania. O tom, na čo všetko by sme ešte mali myslieť, ak usilujeme o kvalitné neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, sa môžeš dočítať v metodickej príručke Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. V ňom nájdeš zrozumiteľným jazykom podanú teóriu toho najpodstatnejšieho pre kvalitné neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. A keďže vieme, že praktický rozmer je dôležitý, teóriu vždy sprevádzajú aj príklady z praxe a praktické cvičenia.

Stiahnuť
sprava-o-mladezi-2018_popularizovana_Page_01

Správa o mládeži 2018 (popularizovaná verzia)

Rok výroby: 2018

Táto Správa je už tretím komplexným materiálom z dielne IUVENTY, ktorý monitoruje život mladých ľudí a prácu s mládežou na Slovensku za ostatné 4 roky a informuje o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Nadväzuje na Správu o mládeži 2014 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí. Hlavným cieľom Správy bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí v deviatich sledovaných oblastiach, ktoré reflektujú potreby mládeže a tematicky zodpovedajú cieľom Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Správa sa opiera o dáta z relevantných výskumov a o zistenia deviatich expertných skupín koordinovaných IUVENTOU, ktoré boli spracovávané v priebehu roku 2017. Zámerom Správy je zabezpečiť na základe zistení kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Dôležité zistenia uvádzané v Správe boli prezentované aj na Konferencii „2MB – dva milióny budúcností / Správa o mládeži 2018“ v Bratislave, v termíne 21. – 22. 6. 2018.

Stiahnuť