Dodatok ku prihláške
Odoslaním prihlášky sa účastník záväzne prihlasuje na dvojicu školení (on-arrival a mid-term). Neúčasť na školení je ospravedlnená len zo závažných dôvodov (zdravotných). V takomto prípade je potrebné, aby hosťujúca organizácia požiadala zodpovednú osobu NA o presun na iný termín. Nie je možné presúvať účastníkov zo školenia na školenie bez vážnych dôvodov.