Školenie ESCalátor

Prihlásených: 3 / ∞

Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity. Školenie je prioritne zamerané na projekty v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Školenie je určené pre mladých ľudí, ktorí už majú skúsenosti s podávaním projektov v rámci programu Erasmus+, rovnako ako aj...

SoliDARE – European meeting for organisations in the Solidarity Corps

Praha, Česká Republika Praha

SoliDARE má za cieľ spájať zástupcov organizácií aktívnych v Európskom zbore solidarity. Cieľom je vytvárať komunitu organizácií, ktoré sú súčasťou siete Európskeho zboru solidarity. Organizácie, ktoré využívajú tento program, sú dôležitým aktérom a majú špecifické potreby, na ktoré by sa malo reagovať vytvorením miesta na vytváranie kontaktov a výmenu skúseností. SoliDARE je postavený tak, aby sa...

Harvesting Konferencia

Budapešť, Maďarsko
Prihlásených: 0 / ∞

Harvesting konferencia je dvojdňové podujatie pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a zamestnancov NA, ktorí už sú zapojení alebo by sa ešte len chceli zapojiť do inklúzie. Cieľom konferencie je osláviť výstupy a nové prístupy, ktoré súvisia so začlenením mladých ľudí so znevýhodnením do programov EÚ pre mládež. Ciele konferencie: Poskytnúť podnety na inšpiráciu pre účasť...

Coaching in Solidarity Projects

Varšava, Poľsko
Prihlásených: 0 / ∞

Školenie Koučing v solidárnych projektoch je podujatie venované téme koučovania mladých ľudí, ktorí realizujú projekty solidarity. Cieľom seminára je vytvoriť priestor na preskúmanie rôznych konceptov podpory mladých ľudí formou koučingu pri realizácii solidárnych projektov. Kouč je osoba, ktorá môže sprevádzať skupiny mladých ľudí a podporovať ich počas priebehu solidárneho projektu. Kouč môže tiež uľahčiť a podporiť...

Mid-term IV.

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť poučiť sa zo skúseností všetkých a umožňuje účastníkom plánovať vývoj alebo ďalšie zlepšenia svojich aktivít a premýšľať o tom, čo budú robiť, keď táto ich skúsenosť skončí....

On Arrival I.

Prihlásených: 2 / 20

Hlavným cieľom školenia po príchode je predstaviť dobrovoľníkom hostiteľskú krajinu, program Európsky zbor solidarity (práva, povinnosti) a pripraviť ich na obdobie aktivít. Školenie po príchode pomáha účastníkom prispôsobiť sa kultúrnym a osobným výzvam, umožňuje dobrovoľníkom navzájom sa spoznávať a sieťovať sa. Účastníci počas školenia získavajú komunikačné zručnosti vrátane aspektu interkultúrneho vzdelávania, taktiež by mali dostať poradenstvo...

European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

Bratislava
Prihlásených: 0 / ∞

Školenie TOSCA je zamerané na podporu a budovanie kapacít organizácií, ktoré sa aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho zboru solidarity, s cieľom zabezpečiť kvalitu projektov a ich pozitívny dopad. Ciele školenia: Podporovať porozumenie, povedomie a záujem o hlavné kvalitatívne kritéria Európskeho zboru solidarity; Budovať kompetencie potrebné na navrhovanie a implementáciu projektov Európskeho zboru solidarity so zameraním sa na kvalitu projektov;...

Study Visit on Inclusion

Danhostel Ishøj
Prihlásených: 0 / ∞

Študijná návšteva poskytne organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí možnosť stretnúť sa a vymieňať si a diskutovať o postupoch a skúsenostiach s inklúziou a rozmanitosťou v rámci programu Európsky zbor solidarity. Cieľom študijnej návštevy je poskytnúť platformu na zdieľanie toho, ako môže program Európsky zbor solidarity prispieť k začleneniu mladých ľudí s nedostatkom...

Mid-term V.

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť poučiť sa zo skúseností všetkých a umožňuje účastníkom plánovať vývoj alebo ďalšie zlepšenia svojich aktivít a premýšľať o tom, čo budú robiť, keď táto ich skúsenosť skončí....

Akreditačné školenie I.

Toto školenie je určené predovšetkým pre organizácie, ktoré zvažujú podať si žiadosť o Značku kvality. Hlavným cieľom školenia je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na zvyšovanie kvality projektov Európskeho zboru solidarity a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.

Shopping Basket