Otváracie podujatie Európskeho zboru solidarity

Otváracie podujatie Európskeho zboru solidarity

Dňa 24. októbra 2018 Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v spolupráci s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne otvorila v priestoroch Satori Stage na Mickiewiczovej ulici v Bratislave  nový program Európskej únie Európsky zbor solidarity v Slovenskej republike.

Európsky zbor solidarity je najnovšou iniciatívou Európskej únie pre mladých ľudí vo veku 17-30 rokov, ktorú vyhlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v rámci širšej iniciatívy – Investovanie do európskej mládeže. Európsky zbor solidarity od začiatku svojej pilotnej fázy v decembri 2016 prilákal viac než 76 000 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem prispieť k solidárnym aktivitám v celej Európe. Takmer 9 000 ľudí už pôsobí na umiestneniach v rámci projektov, ktoré sa zaoberajú témami ako je sociálne začlenenie, inklúzia, dobrovoľníctvo, zamestnanosť, kultúra, či životné prostredie.

Aktivita Európskej dobrovoľníckej služby, ktorá bola predchodcom a vytvorila základ pre dobrovoľnícke aktivity v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity, vznikla už v roku 1996, kedy bol vytvorený európsky program s rovnakým názvom. Európska dobrovoľnícka služba bola rovnako zameraná na podporu solidarity medzi mladými ľuďmi a od roku 2000 pokračovala pod známou skratkou EDS už ako súčasť programu EÚ Mládež v akcii. V rámci tohto programu začali na Slovensku vznikať prvé hostiteľské miesta a slovenské organizácie privítali prvých dobrovoľníkov zo zahraničia. EDS sa stala prostriedkom ďalšieho vzdelávania sa mladých ľudí, ktorí využili príležitosť zlepšiť si svoju jazykovú vybavenosť, získať nové zručnosti, vedomosti a zmeniť svoje postoje. V súčasnosti máme na Slovensku 105 akreditovaných dobrovoľníckych organizácií.

Otváracie podujatie Európskeho zboru solidarity

Prvú fázu Európskeho zboru solidarity konsoliduje prijatie nariadenia na roky 2018-2020, ktorým sa stanovuje nový legislatívny základ a mechanizmus financovania pre tento program. Komisia navrhla vyčleniť v tomto období sumu 341,5 miliónov Eur, ktoré umožnia 100 000 mladým Európanom zúčastniť sa tejto iniciatívy do konca roka 2020.

Novinkou programu sú stáže a pracovné umiestnenia, a popri dobrovoľníckych projektoch aj projekty v oblasti solidarity, ktoré majú veľmi podobný formát ako mládežnícke iniciatívy známe v programe Mládež v akcii.

Podobne ako v programe Erasmus+ majú slovenskí dobrovoľníci možnosť svoju dobrovoľnícku službu vykonávať okrem krajín Európskej únie i v krajinách partnerských regiónov, a to v krajinách Juhovýchodnej Európy, Východnej Európy a Kaukazu, v krajinách Stredomoria a v rámci centralizovaných projektov aj v krajinách po celom svete. Program Európsky zbor solidarity ponúka možnosť pre mladých Slovákov vykonávať dobrovoľnícku činnosť aj na Slovensku.

Otváracie podujatie Európskeho zboru solidarity

Podujatie v Satori Stage slávnostne otvoril riaditeľ Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ivan Hromada a riaditeľ Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, Peter Kupec. Ivan Hromada na margo  solidarity uviedol: „Solidarita sa dá vyjadriť mnohými spôsobmi. Každý z nich je dôležitý. Vyjadrujeme ju napríklad na sociálnych sieťach v teple domova cez obrazovku počítača alebo niektorí z nás aj priamym vycestovaním do oblastí, kde je potrebná pomoc. Oba spôsoby sú dôležité. V oboch prípadoch sa dá posunúť od gesta k záväzku, ktorý smeruje jednotlivca alebo skupinu k pozitívnej zmene.“

Otváracie podujatie Európskeho zboru solidarity

Adam Laták z NA Erasmus+ predstavil prítomným štruktúru nového programu a mládežnícky delegát SR v OSN Dominik Porvažník odprezentoval Ciele mládeže (EU Youth goals) a Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.

V panelovej diskusii na tému „Význam a podpora dobrovoľníctva v práci s mládežou“ diskutovali prítomní hostia Soňa Holúbková (psychologička a predsedníčka správnej rady Nadácie Krajina harmónie), Alžbeta Brozmanová Gregorová (zástupkyňa vedúceho katedry sociálnej práce na UMB v BB, vysokoškolská učiteľka, prodekanka, koordinátorka občianskeho združenia Centrum dobrovoľníctva a prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, o. z.), Braňo Kožuch (kaplán a predseda občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže) a Adam Laták (NA Erasmus+).

Nový program EÚ Európsky zbor solidarity bol slávnostne otvorený odhalením oficiálneho loga a prípitkom pozvaných hostí.

Počas svojho 20. ročného trvania Európska dobrovoľnícka služba výrazne obohacovala a menila životy tisícom mladých ľudí po celom svete. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorá administruje Národnú agentúru Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu verí, že sa nový program stane pre mladých ľudí motiváciou a príležitosťou nielen meniť svoje životy, ale aj prihliadať na potreby iných ľudí žijúcich v miestnych komunitách v ktorých budú pôsobiť, a že pre organizácie pracujúce s mladými ľuďmi to bude príležitosť zhodnotiť skúsenosti získané v predchádzajúcich programoch a spoločne posunúť mieru solidarity na ešte vyššiu úroveň.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *