ilustracne-WEB-nivam.sk-14

REAKCIA NÁRODNÉHO INŠTITÚTU VZDELÁVANIA A MLÁDEŽE K TLAČOVEJ KONFERENCII SLOVENSKEJ KOMORY UČITEĽOV

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej len „NIVaM“)  sa ohradzuje voči nepodloženým tvrdeniam a subjektívnemu spochybňovaniu kvality inštitútu. Slovenská komora učiteľov (SKU) od vzniku NIVaM spochybňuje jeho prácu a tieto tvrdenia je NIVaM pripravený opätovne vyvrátiť faktami.

K platom vedúcich zamestnancov NIVaM uvádzame nasledovné:

Platy sú poskytované na základe zákonných ustanovení v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle prideleného rozpočtu. Aktuálna priemerná výška platu vedúceho zamestnanca NIVaM je 2870 €.

Výška platov „malej skupiny vedúcich zamestnancov“, na ktorú sa SKU zamerala, je adekvátna vzhľadom na výkon pracovných činností za uvedené obdobie, a ktorá je v rámci vysokých manažérskych pozícií v Slovenskej republike bežná.

Odmeny boli poskytnuté okrem iného za mimoriadne náročné pracovné úlohy pri zlučovaní piatich rezortných organizácií, a zabezpečení úloh tak, aby nedošlo k ohrozeniu kurikulárnej reformy a inkluzívnej reformy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré boli prevzaté po bývalom vedení Štátneho pedagogického ústavu.

Do podkladov SKU k tlačovej konferencii boli účelovo zahrnuté iba tri priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR, ktoré rozsahom úloh a počtom zamestnancov nie je možné objektívne porovnávať rozsahom úloh a počtom zamestnancov NIVaM.

Vznik NIVaM je úspešný krok. Zlúčením organizácií vznikla synergia v poskytovaných službách školám, pedagogickým a odborným zamestnancom. V priebehu 2. polroka 2022 boli realizované organizačné zmeny zamerané na efektívne fungovanie a riadenie vecných úloh prepájania podpory formálneho a neformálneho vzdelávania.

NIVaM je pripravený poskytnúť verejnosti odpovede na relevantné otázky.

Comments are closed.