Rozdelenie rozpočtu R1 2023 pre Európsky zbor solidarity

Tento dokument definuje pravidlá alokácie rozpočtu pre žiadosti o grant v rámci Európskeho zboru solidarity v súlade s rámcom vytvoreným sprievodcom programu Európsky zbor solidarity.

Ako je uvedené v programových sprievodcoch, vo fáze prideľovania rozpočtu sa nevykonáva žiadne hodnotenie kvality. Všetky oprávnené žiadosti o grant by mali dostať financovanie. Výška udeleného grantu bude závisieť od niekoľkých prvkov:
– celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii na pridelenie
– odhadovaný rozpočet potrebný na realizáciu požadovaných aktivít
– minimálny a maximálny grant
– nasledujúce kritériá prideľovania: kvalitatívny výkon, politické priority a tematické oblasti, ktorým sa venuje aktivity, o ktoré sa uchádzali, a prípadne pre Erasmus+ geografickú rovnováhu.
Národné agentúry sú povinné zverejniť pravidlá prideľovania na svojich webových stránkach pred príslušným termínom na podávanie žiadostí.

Comments are closed.