European Solidarity Corps: TOSCA

Školenie má za cieľ podporovať a budovať kapacity organizácií, ktoré aktívne participujú v dobrovoľníckych aktivitách Európskeho Zboru Solidarity, aby bola zabezpečená kvalita a dopad týchto projektov. Súčasťou projektu je prípravná online fáza pred stretnutím v Rakúsku. Jej cieľom je zabezpečiť základné informácie, aby bola vytvorená spoločná pôda, ako aj priestor, v ktorom začnú účastníci vytvárať komunitu a vypracujú prvé úlohy a hodnotenia ich organizácií, lokálnych komunít a osobných potrieb.

ESCalátor

Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity. Školenie je prioritne zamerané na projekty v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Školenie je určené pre mladých ľudí, ktorí už majú skúsenosti s podávaním projektov v rámci programu Erasmus+, rovnako ako aj pre mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne skúsenosti s podávaním projektov, ale mali by záujem sa zapojiť do programu Európsky zbor solidarity.

ABC on volunteering mentorship

Školenie reaguje na problém, ktorý sa vyskytuje počas cyklu dobrovoľníckych aktivít, kedy mentori dobrovoľníkov nepôsobia v organizácii dlhodobo, častokrát sú sami dobrovoľníkmi a nemajú čas, prípadne znalosti o kompetenciách a úlohách, ktoré by mentor mal mať a plniť. Toto školenie ponúka organizáciám priestor, aby si vyškolili vlastných mentorov, pričom získajú základy potrebné pre vykonávanie takejto funkcie. Školenie rozvíja ich znalosti a zručnosti potrebné na lepšiu podporu dobrovoľníkov v rámci programu Európsky zbor solidarity.

On Arrival I.

Hlavným cieľom školenia po príchode je predstaviť dobrovoľníkom hostiteľskú krajinu, program Európsky zbor solidarity (práva, povinnosti) a pripraviť ich na obdobie aktivít. Školenie po príchode pomáha účastníkom prispôsobiť sa kultúrnym a osobným výzvam,...

On Arrival II.

Hlavným cieľom školenia po príchode je predstaviť dobrovoľníkom hostiteľskú krajinu, program Európsky zbor solidarity (práva, povinnosti) a pripraviť ich na obdobie aktivít. Školenie po príchode pomáha účastníkom prispôsobiť sa kultúrnym a osobným výzvam,...

Mid-term I.

Školenie „uprostred“ je hodnotiace školenie, umožňuje dobrovoľníkom zhodnotiť ich doterajšie skúsenosti a zamyslieť sa nad aktivitami, rolou hostiteľskej organizácie a ich podporou, ktorú účastníkovi poskytovali/poskytujú. Hodnotenie poskytuje príležitosť...

On Arrival IV.

Hlavným cieľom školenia po príchode je predstaviť dobrovoľníkom hostiteľskú krajinu, program Európsky zbor solidarity (práva, povinnosti) a pripraviť ich na obdobie aktivít. Školenie po príchode pomáha účastníkom prispôsobiť sa kultúrnym a osobným výzvam,...