0beb490cb11830f46b18480c7660f8f0_Dizajn-bez-názvu-4-940-705-c-90

2. predkladacie termíny pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity vstúpili do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

V rámci EÚ programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity sú určené 4 horizontálne priority, ktoré reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie; a aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

V októbri a novembri nás čaká niekoľko predkladacích termínov pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2021.

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže:

Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

  • v rámci Kľúčovej akcie 1:

KA1 – Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou

KA1- Aktivity participácie mládeže

Predkladací termín: 5. október 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA1 projekty

  • v rámci Kľúčovej akcie 2 :

KA2 – Kooperačné partnerstvá

KA2 – Malé partnerstvá

Predkladací termín: 3. november do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA2 projekty

Pre jednotlivé akcie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže je na 2. predkladací termín pre rok 2021 alokovaný  nasledovný rozpočet:

KA1- Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou: 1.245.962 eur

KA1 –Aktivity participácie mládeže: 288.571 eur

KA2 – Kooperačné partnerstvá: 2.014.342 eur

KA2 – Malé partnerstvá: 67.624 eur

V rámci programu Európsky zbor solidarity:

Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

Dobrovoľnícke projekty

Projekty v oblasti solidarity

Predkladací termín: 5. október 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre celý program Európsky zbor solidarity

Pre jednotlivé akcie programu EÚ Európsky zbor solidarity je na 2. predkladací termín na rok 2021 alokovaný nasledovný rozpočet:

Dobrovoľnícke aktivity: 945.992 eur

Projekty v oblasti solidarity: 146.293 eur

Internetovú stránku s online formulármi pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete tu: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629

Všetky ďalšie podstatné novinky ohľadom podávania si žiadostí nájdete v záznamoch z webinárov, ktoré nájdete na tomto linku: https://eurodesk.sk/vyzvy/

V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY

Comments are closed.