We are united by

Pracuješ so znevýhodnenou mládežou a nemáš skúsenosti s programami Erasmus+ a Európsky zbor solidarity? Naše školenie ,,We are united by inclusion“ je presne pre teba!

Jedným z najväčších cieľov EÚ programov pre mládež je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Vzhľadom na tento cieľ sa program zameriava na organizácie a účastníkov s nedostatko...