280713755_166110462471600_6320776983098016268_n

Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € na 3 roky

Komu je štipendium určené?

Pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Štipendium bude pridelené v dvoch kategóriách:

  • Najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov
  • Nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín

Koľko môžeš získať?

Ak sa staneš úspešným uchádzačom, získaš nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. Vyplácané bude počas desiatich mesiacov vo výške 300 eur. Nárok na štipendium budeš mať počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia (teda spolu získaš 9 000 €).

Čo musíš splniť aby si získal štipendium?

Ak budeš úspešným uchádzačom, nárok Ti vznikne, ak sa zapíšeš na vysokú školu so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v dennej forme štúdia. V akademickom roku 2022/2023 bude mať nárok na štipendium prvých 1 000 uchádzačov, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov v kategórii „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“. V rámci kategórie „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“ bude v akademickom roku 2022/2023 podporených 400 uchádzačov.

Výber úspešných uchádzačov

Tvoje umiestnenie v poradí uchádzačov sa určí na základe Tvojich doterajších výsledkov počas posledných štyroch rokov stredoškolského štúdia, najmä zapojenia sa do rôznych súťaží (napr. olympiády, SOČ a ďalšie súťaže) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Jedným z kritérií bude aj dosiahnutý výsledok v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky.

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť a o podmienkach získania štipendia nájdeš na tomto mieste.

Študuj doma, Slovensko ťa odmení!

Zdroj: https://stipendia.portalvs.sk/

Comments are closed.