Publikácia Zapoj sa do inklúzie

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (IUVENTA) prichádza s prekladom publikácie s názvom „Zapoj sa do inklúzie“

Príručka o európskych projektoch zameraných na inklúziu mládeže so zdravotným znevýhodnením bola vytvorená v mene odboru Zdravie a rozmanitosť v rámci Strategického partnerstva pre inklúziu (Health and Diverse abilities strand of the Strategic Partnereship for Inclusion), čo je viacročná strategická spolupráca medzi 17 národnými agentúrami (NA) pre Európske programy Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, ktorú koordinuje Podporné centrum SALTO pre inklúziu a rozmanitosť ( SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre).

Čo zaujímavé tu môžete nájsť?

Príručka je nástroj pre organizácie a pracovníkov s mládežou, ktorí implementujú európske projekty a majú len málo alebo žiadne skúsenosti s plánovaním inkluzívnych projektov pre mládež so zdravotným znevýhodnením. Dotýka sa kľúčových aspektov inkluzívnych mládežníckych projektov, a namiesto poukazovania na problémy rovno ponúka riešenia. Cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou, rozvíjať a upevňovať ich zručnosti v oblasti inkluzívnej práce s mládežou, ktorá by mala brať ohľad na rozmanitosť, a poskytnúť im znalosti potrebné pri práci s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo zhoršeným zdravotným stavom.

V príručke nájdete stručný prehľad praktických rád na prípravu, implementáciu a následné kroky pri krátkodobých inkluzívnych aktivitách v programoch Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity. Zameriava sa hlavne na Mládežnícke výmeny a Aktivity participácie mládeže v rámci programu Erasmus+ a na Dobrovoľnícke tímy v rámci programu Európsky zbor solidarity. Napriek tomu sa, samozrejme, všetky tieto rady môžu v prispôsobenej podobe využiť aj pri krátkodobých, či dokonca dlhodobých dobrovoľníckych projektoch a iných inkluzívnych mládežníckych aktivitách.

Inklúzia a rozmanitosť v rámci programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Inklúzia bola jednou z priorít už v predchádzajúcej generácii európskych mládežníckych programov. Ale nové programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity pre obdobie 2021-2027 sú ešte inkluzívnejšie. Finančná podpora vyhradená na inklúziu, nové formáty, zjednodušené procesy podávania žiadostí, či školenia a možnosti sieťovania pre organizácie a pracovníkov s mládežou zvyšujú prístupnosť programov pre lokálne organizácie, aj pre významné množstvo mladých ľudí, ktorí v porovnaní s rovesníkmi čelia väčšiemu množstvu prekážok, ak sa chcú zapojiť do medzinárodného projektu. Viac informácii nájdete na našej stránke www.iuventa.sk, kde ponúkame rôzne príležitosti, prostredníctvom ktorých sa môžete aj vy zapojiť do programov. Publikáciu si v prípade záujmu môžete pozrieť na tomto linku.

Comments are closed.